Nice to meet you

VNGOC

- VNGOC - NVO-ov odbor za droge (VNGOC) osnovan je 1983. godine kako bi pružio vezu između nevladinih organizacija (NVO-a) i agencija sa sjedištem u Beču uključenih u utvrđivanje politike prema drogama: UN-ove komisije za opojne droge (CND), Međunarodne kontrole narkotika Odbora (INCB) i Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC). Također blisko surađuju s odborom NVO-a za droge iz New Yorka (NYNGOC) kada radimo s drugim tijelima UN-a poput Generalne skupštine (GA) i Ekonomskog i socijalnog vijeća (ECOSOC).

Svrha VNGOC-a je:

- Podržati aktivnosti nevladinih organizacija i promicanje kontakata i suradnje s relevantnim međunarodnim agencijama, uredima i forumima.

- Promicati aktivnosti koje dovode do poboljšane komunikacije, suradnje i znanstvene, kulturne i društvene razmjene između nevladinih organizacija, agencija UN-a i država članica.

- Promicati povećanu svijest o pitanjima koja se odnose na kontrolirane tvari širenjem vijesti i informacija.

- Olakšati predstavljanje nevladinih organizacija koje odražavaju najširi mogući raspon perspektiva i uključenih skupina, uključujući pogođenu populaciju.

EURAD

- EURAD - Europe for Action on Drugs (EURAD): Ovaj je Registar uspostavila Komisija kako bi osigurala transparentnost stručnih skupina koje pomažu Komisiji u vezi sa:

· priprema zakonodavnih prijedloga i političkih inicijativa;

· priprema delegiranih akata;

· provedba zakonodavstva, programa i politika EU-a, uključujući koordinaciju i suradnju s državama članicama EU-a i dionicima u tom pogledu;

·  tamo gdje je potrebno, rana priprema provedbenih akata, prije podnošenja odboru u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Konferencija u Sarajevu

Konferencija u Sarajevu je međunarodna konferencija bivših ovisnika. Svake godine je pripremljen specijalni program sa govornicima koji uvijek posluže na ohrabrenje svim prisutnima. Posljednja konferencija održala se 2019. godine. Govornik je bio Sam Childers. Sam Childers (rođen 1963.) bivši je član odmetnika koji svoj život i resurse posvećuje spašavanju djece u ratnom području Južnog Sudana. Childers i njegova supruga Lynn osnovali su i upravljaju Angels of East Africa, Dječjim seoskim domom za djecu u Nimuleu u Južnom Sudanu, gdje trenutno imaju više od 300 djece na skrbi.

Nice to meet you

Javite nam se:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa

  • Stambena zajednica
    Lonjščina ulica 26A, Zagreb

  • Privremeni ured Udruge
    Heinzelova 66, Zagreb

Telefon

  • Zoran Jelić: 098 171 0450

Bankovni podaci

  • HR7723600001102603610 Zagrebačka banka

  • OIB: 98061022620


Designed by MI design